Organizing Committee

General Chairs

 • Jianxun Liu, Hunan University of Science and Technology, China
 • Junnian Wang, Hunan University of Science and Technology, China

Organizating Chairs

 • Jie Zhan, Hunan University of Science and Technology, China
 • Dong Zhou, Hunan University of Science and Technology, China
 • Chenggui Liu, Hongkong MLS Culture Communication Co., Ltd, Hongkong

Technical Program Chairs

 • Mingwei Liu, Hunan University of Science and Technology, China
 • Lei Jiang, Hunan University of Science and Technology, China
 • Huping Liu, Tsinghua University, China

Publications/Publicity Committee

 • Zhixiang Hou, Changsha University of Science and Technology, China

Technical Program Committee:

 • Yiping Wen, Hunan University of Science and Technology, China
 • Kai She, Hunan University of Science and Technology, China
 • Wei Sheng, Hunan University of Science and Technology, China
 • Yucai Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
 • Fuchun Sun, Tsinghua University, China 
 • Chengcheng Yao, The Ohio state University, USA
 • Srikanta Patnaik, SOA University, India
 • Mei niang Fan, National Central University, Taiwan
 • Umaru Samaila, Federal University of Technology, Nigeria
 • Pohung Chen, St’s John’s  University, Taiwan
 • Chong Shen, Hainan University, China
 • Liangguang Mo, Hunan City University, China
 • Xun Wu, Tongji University, China
 • Weizhen Chen, Tongji University, China
 • Yangyong Sun, Guandong Academy of Building Research, China
 • Wenge Zhou, Hunan University of Science and Technology, China
 • Xiaonan Xiao, Xiamen Univerity Tan Kah Kee College, China 
 • Shulian Li, University of Westminster, UK
 • Yi Deng, Hunan Institute of Engineering, China
 • Vivi Fang, National Central University, Taiwan
 • Shengxiang Deng, Central South University, China 
 • B.Xie, Carnegie Mellon University, USA
 • Qiang Fu, Central South University, China 
 • Hongshan Nie, National Defense University, China 
 • Junzheng Li, Hunan Agricultural University, China
 • Xiaozhou Hu, Central South University, China 
 • Yu Dai, Changsha University of Science and Technology, China 
 • Hong Li, Changsha University of Science and Technology, China
 • Xia Liu, Hunan Normal University,China